ہفتہ, اپریل 20, 2024
اردو گرائمر

شکن کے لاحقے

شکن کے لاحقے
بت شکن، جادو شکن، حوصلہ شکن، خیبر شکن، دل شکن، قانون شکن، کوہ شکن۔