منگل, اپریل 9, 2024
اردو گرائمر

راست کے سابقے

راست کے سابقے
راست باز، راست رو، راست گو۔