منگل, اپریل 23, 2024
اردو گرائمر

نما کے لاحقے

نما کے لاحقے
انگشت نما، بدنما، خوش نما، رونما، قطب نما، گندم نما، محراب نما، مر غ نما۔