اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

گین کے لاحقے

گین کے لاحقے
خشمگین، سرمگین، شرمگین، غم گین۔