پیر, اپریل 22, 2024
اردو گرائمر

باز کے لاحقے

باز کے لاحقے
آتش باز، اٹکل باز، اکڑ باز، بیڑ باز، پتنگ باز، پھکڑ باز، جانباز، دغاباز، دھوکے باز، قلا باز، کبوتر باز، مرغ باز، مقدمہ باز، نخرہ باز، نظر باز۔