ہفتہ, اپریل 20, 2024
اردو گرائمر

در کے سابقے

در کے سابقے

در پے، در آمد، در پردہ، در پیش، درکار، در کنار، در گزر، درخواست، درمیان، دریافت۔