پیر, جولائی 15, 2024
اردو گرائمر

خوش کے سابقے

خوش کے سابقے

خوش اخلاق، خوش آواز، خوش اسلوب، خوش باش، خوشبو، خوش بیان، خوش حال، خوش خط، خوش ذائقہ، خوش ذوق، خوش رفتار، خوش رنگ، خوش قسمت، خوش کلام، خوش مزاج، خوش نصیب، خوش نویس۔