پیر, اپریل 22, 2024
اردو گرائمر

خود کے سابقے

خود کے سابقے

خود بین، خود پرستی، خود پسند، خود دار، خود رفتہ، خود سر، خود آرا، خود شناس، خود کار، خود کشی، خود مختاری، خود نمائی۔