پیر, اپریل 22, 2024
اردو گرائمر

تنگ کے سابقے

تنگ کے سابقے

تنگ دست، تنگ نظر، تنگ حال، تنگ حوصلہ، تنگ دل، تنگ ظرف۔