پیر, اپریل 22, 2024
اردو گرائمر

نظر کے لاحقے

نظر کے لاحقے
بالغ نظر، باریک نظر، تنگ نظر، بلند نظر، تیز نظر، خوش نظر، کم نظر، کوتاہ نظر، گرم نظر۔