اتوار, اپریل 14, 2024
اردو گرائمر

گستر کے لاحقے

گستر کے لاحقے
الطاف گستر، جفا گستر، سخن گستر، شکایت گستر، عدل گستر، کرم گستر، نعمت گستر۔