منگل, اپریل 23, 2024
اردو گرائمر

دست کے لاحقے

دست کے لاحقے
تنگ دست، چابک دست، زبردست، زیر دست۔