منگل, جولائی 23, 2024
اردو گرائمر

خیال کے لاحقے

خیال کے لاحقے
بلند خیال، پاکیزہ خیال، پریشان خیال، پست خیال، تاریک خیال، تنگ خیال، جادو خیال، خام خیال، رنگین خیال، عالی خیال، نازک خیال، نیک خیال۔