منگل, اپریل 23, 2024
اردو گرائمر

بان کے لاحقے

بان کے لاحقے
بادبان، باغبان، پاسبان، دربان، سایہ بان، شتر بان، گاڈی بان، گلہ بان، نیل بان، مہربان، میزبان، نگہبان۔