ہفتہ, اپریل 20, 2024
اردو گرائمر

تر کے سابقے

تر کے سابقے

تردامن، تردست، تردماغ، تر زبان۔